Aktuelt

Medhold i sak om helsehjelp på Trandum

Advokatfullmektig Lise Stefanussen har bistått en klient i forbindelse med sak om helsehjelp på Trandum. Statsforvalteren kom til at legen på utlendingsinternatet hadde brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Representanter fra advokatfirmaet Sulland inn i Yngre forsvarere

Nylig var det valg av nytt styre i Yngre forsvarere. Vi er glade for at vår advokatfullmektig Jonathan de Lange ble valgt inn som nytt styremedlem. I tillegg er det gledelig at advokat Sunniva Yde Aksnes ble valgt til nestleder. Sunniva begynner som advokat hos oss den 1. april.

Tilbakekallssak førte frem i lagmannsretten

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap av UNE til tross for over 30 års botid i Norge. Oslo tingrett fant sommeren 2022 at UNEs vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap var ugyldig. I januar gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og tirsdag denne uken var dommen klar. Lagmannsretten slår fast at vedtaket fra UNE er i strid med Grunnloven § 102 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 8. Bildet er hentet fra TV2 sin omtale av saken.

Frode Sulland på Arbeidslivsdagene (ALD) ved juridisk fakultet i Bergen

Advokat Frode Sulland holdt i går åpningsforedraget på Arbeidslivsdagene (ALD) ved juridisk fakultet i Bergen.

Henriette Willix overtar som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS

Fra 1.1.24 overtar advokat Henriette Willix som daglig leder i Advokatfirmaet Sulland AS.

Tilrettelegging på eksamen – student fikk medhold i klagesak

En student krevde tilrettelegging på eksamen som følge av sin helsetilstand. Advokat Henriette Willix påklaget vedtaket til studiestedets klagenemnd, som i forrige uke kom til at vedtaket var ugyldig, og at studenten skulle innvilges tilretteleggingen han ønsket. Studenten ble også tilkjent fulle omkostninger.

Nektes fri rettshjelp

Advokat André Møkkelgjerd uttaler seg til Klassekampen om tilgangen til fri rettshjelp i prinsipielle saker. Til tross for svært prinsipiell sak, mener Statsforvalteren at ankebehandlingen ikke bør dekkes av fri rettshjelp.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en kvinnelig asylsøker i søksmål mot staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Staten ble av Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på menneskerettighetene og ble dømt til å betale oppreisning til kvinnen med hjemmel i EMK art. 13.

Utelukker ikke ny streike-aksjon

Mens Salærrådet mener at satsen må økes til 1385 kroner for å være bærekraftig, foreslo regjeringen å øke satsen med 35 kroner fra 1180 til 1235 kroner i forslaget til statsbudsjett. Justert for inflasjon, betyr dette en reell nedgang på 3,4 prosent.

Frode Sulland fremsetter kritikk av Den rettsmedisinske kommisjonen

- Til saman fører dette til at sakene blir einsidig belyst, noko som igjen kan leie til feilaktige dommar og justismord.
1 2 3 13