Frida
Frida Ose Marthinussen
Advokatfullmektig

Frida Ose Marthinussen arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern og utlendingsrett. Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern og annen forvaltningsrett, og kan bistå i privatrettslige tvister. Frida har også erfaring med saker om gjeldsordning, og kan bistå i slike prosesser.

Frida er opptatt av at klientens rettigheter ivaretas på best mulig måte i møte med offentlig myndighet. Klientens mening skal bli hørt, og rettighetene ivaretatt på ethvert trinn av saken.

Frida ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 2022. Hun skrev masteroppgave om samtykkets betydning for hjemmelsgrunnlaget til ransaking når kravet om «skjellig grunn» til mistanke etter straffeprosessloven §§ 192 og 195 ikke er oppfylt.

Tidligere har Frida jobbet som saksbehandler i Jussbuss. Her jobbet hun i fengselsgruppa. Frida har blant annet vært med på å revidere Fangehåndboka.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Saksområder

Strafferett
Forsvarsadvokat
Barnevern
Asyl- og utlendingsrett
Forvaltningsrett
Psykisk helsevern
Bistandsadvokat