Frode

Advokat Frode Sulland er en av landets mest erfarne og profilerte forsvarsadvokater. Han har i snart 35 år bistått i alle typer straffesaker, og han har vært fast forsvarer i alle instanser. Samtidig har Sulland hatt et sterkt rettspolitisk engasjement, både som deltaker i lovutvalg og som tillitsvalgt i Forsvarergruppen og Advokatforeningen..

Sulland har bred erfaring i store økonomiske straffesaker og saker, og han  har også de også jobbet mye med sivile saker mot stat og kommune, bl a innen skole og mobbing. Et spesialområde som Frode også har arbeidet mye med, er de strafferettslige særreaksjonene.

Frode har et sterkt engasjement for enkeltmenneskers rettigheter, og den risiko som er forbundet med offentlig maktutøvelse.Han deltar jevnlig som foredragsholder og debattinnleder innenfor en lang rekke områder som har tilknytning til strafferettsfeltet og kriminalpolitikken.

Frode ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 1983 og begynte i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co høsten 1989 hvor han ble partner i 1991. Han har vært firmaets daglige leder siden 1996 og da firmaet endret navn i 2017 var det naturlig at det nye navnet ble Advokatfirmaet Sulland AS.

Advokat Frode Sulland har vært firmaets daglige leder siden 1996. Han arbeider i dag hovedsakelig med prosedyreoppdrag, særlig innen strafferett.

Sulland er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Han har hatt møterett for Høyesterett 2005 og var tidligere fast forsvarer også for Høyesterett hvor han har prosedert et stort antall saker.

Et spesialområde innen strafferetten som Sulland har arbeidet mye med gjelder de strafferettslige særreaksjonene. Dette har sammenheng med at han har en særlig kompetanse på dette området; først med sin bakgrunn som sekretær for Særreaksjonsutvalget og medlem av Straffelovkommisjonen, og siden fordi han i hele sin karriere har arbeidet mye med slike saker.

Sulland har helt siden 1989 arbeidet mye med store økonomiske straffesaker og har bred erfaring på dette spesialområdet.

Sulland tar også prosedyreoppdrag innenfor ulike sivile sakstyper som berører den enkeltes rettssikkerhet og menneskerettigheter. I de senere år har han også arbeidet mye med skole- og mobbesaker. Han har et sterkt engasjement for enkeltmenneskers rettigheter, og den risiko som er forbundet med offentlig maktutøvelse..

Han ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 1983 og begynte i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co høsten 1989 hvor han ble partner i 1991. Før dette arbeidet Sulland som konsulent hos Sivilombudsmannen, og som dommerfullmektig i Grimstad. Parallelt med advokatpraksisen har han både drevet en viss forfattervirksomhet og vært medlem av flere offentlige utvalg. Det mest sentrale i denne forbindelse er at han fra 1984 og til 2002 var engasjert i arbeidet med revisjon av straffeloven, først som leder for Straffelovkommisjonens sekretariat, senere som timeengasjert sekretær og endelig som medlem av Kommisjonen fra 1994 til 2002. Dette arbeidet har gitt ham en bred teoretisk bakgrunn i tillegg til den omfattende forsvarerpraksis.

Sulland var leder av Forsvarergruppen av 1977 (fra 2012 Forsvarergruppen i Advokatforeningen) i perioden 2006 – 2016. Han har også vært medlem Advokatforeningens Hovedstyre. Frode Sulland deltar jevnlig som foredragsholder og debattinnleder innenfor en lang rekke områder som har tilknytning til strafferettsfeltet og kriminalpolitikken.

For sitt sterke engasjement for rettssikkerhet og advokatenes uavhengighet ble Frode Sulland i 2017 tildelt Espelands honnørpris. I begrunnelsen for tildelingen het det at denne går til «personer som gjennom sine handlinger er ledestjerner som fremmer forståelse for betydningen av en fri og uavhengig advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den enkeltes rett og menneskeverd.»

Sulland var medlem av Advokatforeningens aksjonsutvalg for bedre rammebetingelser og økt salærsats både i 1998 og 2015. Han var høsten 2021 initiativtager til foreningens streikeaksjon med full stans av straffesaken for Høyesterett, og deretter medlem av aksjonsutvalget og forhandlingsutvalget som førte til nedsettelsen av Salærrådet i juni 2022.

For denne innsatsen ble Sulland tildelt Oslo Krets ærespris på årsmøtet 2022.

Sulland er i dag medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, også omtalt som Forsvarergruppens høringsutvalg. Han er leder av Forsvarergruppens valgkomite. Han er fra 2019 også leder for Arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap, dvs foreningens høyeste organ.

Saksområder

Økonomiske straffesaker
Menneskerettigheter
Skole og utdanning
Straffesaker
Særreaksjoner