Marit
Marit Lomundal Sæther
Partner/Advokat

Advokat Marit Lomundal Sæther arbeider med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg tar hun saker innen barnevern, psykisk helsevern, saker om bruk av tvang mot psykisk utviklingshemmede og andre fri rettshjelpssaker. Hun har spesialisert seg på menneskerettigheter og forvaltningsrett.

Mange er ukjente med sine rettigheter og rettssystemet, og enkelte er særlig sårbare. Marit hjelper for eksempel barn, ungdom, psykisk utviklingshemmede, rusavhengige, fanger og psykisk syke. Mange er i tillegg sårbare på grunn av situasjonen de er satt i, for eksempel ved pågripelse eller annen tvangsbruk fra staten. Det stiller spesielle krav til advokaten. Marit er opptatt av å sikre at informasjon om saken er tilpasset klientens alder, helsesituasjon og kognitive kapasitet.

Marit ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun jobbet hos Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter før hun begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland i 2015. Hun ble advokat i 2017 og partner i 2020.

 

Marit har omfattende erfaring på alle stadier av straffesakene. Hun bistår både under avhør og etterforskning, i rettssaker, ved oppfølging av dom på tvungent psykisk helsevern og forvaring, og ved begjæring om gjenopptakelse. Marit arbeider for å styrke rettighetene til personer som blir straffeforfulgt. Hun er spesielt engasjert i arbeidet mot bruk av isolasjon i fengsel.

I saker om barnevern, psykisk helsevern, saker om bruk av tvang mot psykisk utviklingshemmede og andre fri rettshjelpssaker hjelper Marit enkeltpersoner. Marit er spesielt opptatt av å forebygge tvangsbruk mot sårbare grupper.

I tillegg til saker for enkeltpersoner tar Marit større utredningsoppdrag og andre eksterne oppdrag. I 2017 var hun sekretær for Advokatforeningens utvalg som utredet fremtidens fri rettshjelpsordning. I 2018 skrev hun rapport om menneskerettigheter i demensforløpet for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har deltatt på fengselsbesøk i regi av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. I tillegg har hun tatt oppdrag som veileder og ekstern sensor for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Da Marit jobbet ved Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter var hun en av forfatterne bak en rapport om menneskerettigheter i norske sykehjem. Marit skrev masteroppgave om bruk av isolasjon i fengsel med tittelen «Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak».

I studietida arbeidet Marit på Fengselsgruppa, og som daglig leder, i rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss.

Marit har et sterkt frivillig engasjement. Hun har tidligere vært styremedlem i Forsvarergruppen og leder i Rettspolitisk forening, og er medlem av styringsgruppa til Skandinavisk isolasjonsnettverk. I disse foraene har hun vært opptatt av temaer som å forebygge tvangsbruk mot sårbare grupper, bruk av isolasjon i fengsel og styrking av rettssikkerheten til personer som blir straffeforfulgt. Marit er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.

Saksområder

Strafferett
Barnevern
Menneskerettigheter
Helse og trygd
Forvaltningsrett
Psykisk helsevern