Helse- og trygdesaker

Helse- og trygdesaker

Vil du klage på NAV, kommunen eller helsevesenet? Er du feilbehandlet? Har du blitt diskriminert eller utsatt for tvang?

Advokatfirmaet Sulland har bred erfaring innen helserett og trygderett. Vi bistår både enkeltpersoner og interesseorganisasjoner.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

  • Klage på vedtak om tvang eller tvangsmedisinering
  • Klage på avslag eller for lite trygd
  • Klage på tjenester fra kommunen (støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, hjemmetjenester og praktisk bistand, hjemmesykepleie)
  • Klage på avslag/ventetid på sykehjemsplass

Vi kan gi veiledning om rettslige spørsmål, skrive brev, klager og delta i møter. Vi representerer deg i kontrollkommisjonen og hos Statsforvalteren ved tvang i psykiatrien. Vi fører også saker for Trygderetten.

Vi vil arbeide hardt for å løse sakene utenfor domstolene, men har bred kompetanse i prosedyre for domstolene hvis en minnelig løsning ikke er mulig å få til.

I noen av sakene får du dekket advokatutgifter av det offentlige (fri rettshjelp). Ta kontakt med en av våre hyggelige helse- og trygderettsadvokater for å finne ut av om du har krav på fri rettshjelp.

Kontaktpersoner