Knusende kritikk av UNE i tingretten

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som fikk tilbakekalt sine oppholdstillatelser og ble utvist av UNE. Bakgrunnen var at deres far hadde fortalt utlendingsmyndighetene at søstrene hadde oppgitt feil alder da de kom til Norge. Utlendingsmyndighetene trodde på faren, og tilbakekalte søstrenes oppholdstillatelser og utviste dem fordi de mente det var gitt uriktige opplysninger. I tillegg ble oppholdstillatelsene tilbakekalt fordi søstrene ikke lengre bodde med faren. Dette skyldes omsorgssvikt fra far, og barnevernet hadde involvert seg. Dette ble likevel ikke vektlagt av utlendingsmyndighetene.

Saken kom opp for tingretten, og søstrene fikk fullstendig medhold i sine anførsler. Retten konkluderer med at søstrene har gitt riktig identitet og at det ikke var grunnlag for tilbakekall på bakgrunn av manglende familieliv med far.

Dommen kommer også med en knusende kritikk av UDI og UNE, og betegner saksbehandlingen som blant annet «vilkårlig». Retten mener at utlendingsmyndighetene i for stod grad har basert seg på opplysningene fra far, og at de tidlig ble låst inn i fars narrativ.

Retten var videre enig med oss i at det måtte få avgjørende betydning at søstrene flyttet fra faren grunnet omsorgssvikt. I den forbindelse uttaler retten følgende:

Det fremstår støtende, og i strid med allmennhetens rettsfølelse at en far ved hjelp av løgner og forfalskninger, og med myndighetens hjelp skal kunne tvinge frem sitt ønske om at barna blir returnert til Ghana etter at barnevernet måtte overta omsorgen for barna, som følge av fars egen omsorgssvikt. 

Se oppslag hos NRK her:

https://www.nrk.no/trondelag/sostrene-kan-endelig-pakke-ut-igjen-og-har-fatt-lovlig-opphold-i-norge-frem-til-saken-er-avgjort-1.16358629

Dommen er ikke enda rettskraftig, da staten har én måned på å bestemme seg for om de ønsker å anke saken.