Lagmannsretten stoppet utlevering til Iran

Den 18. juni sendte TV2 et innslag om vår klient Kamran som har blitt bistått av advokatfullmektig André Møkkelgjerd og Aurora Geelmuyden. Kamran satt da varetektsfengslet etter at Drammen tingrett hadde funnet vilkårene for utlevering til Iran oppfylt. Iranske myndigheter ønsket ham utlevert til straffeforfølgelse for bedrageri av 65 milliarder kroner. Kamran har forklart at han mener det er politiske grunner til at Iran ønsket ham utlevert.

Advokatfirmaet Sulland anket kjennelsen og fikk Kamran løslatt etter et par uker. Den 26. juni stilte Stortingsrepresentant Jan Bøhler skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsministeren om saken:

En iransk revolusjonsdomstol har begjært å få utlevert en kurdisk opposisjonell som er gift med en norsk statsborger og i 2014 fikk opphold i Norge. Ifølge Amnesty er Iran kjent for å lage fiktive saker for å straffe-forfølge opposisjonelle. Revolusjonsdomstolene har ingen rettsikkerhet, bryter menneskerettighetene og kan dømme til tortur, pisking, og dødsstraff. Mener statsråden det er riktig å behandle og eventuelt kunne etterkomme utleveringsbegjæringer av opposisjonelle fra revolusjonsdomstoler i Iran?

Justisministeren viste til at det følger av utleveringslovens system at departementet kan avslå en utleveringsbegjæring straks den mottas. Men at dette gjøres svært sjeldent, og i de fleste sakene vil en formell utleveringsbegjæring oversendes påtalemyndigheten for nødvendige undersøkelser. Han viste så til at det forutsatte en rettskraftig kjennelse for at vilkårene for utlevering er oppfylt, før departementet og eventuelt Kongen i statsråd skal ta den endelige beslutningen om hvorvidt utlevering skal skje.
Mandag 5. august kom TV2 med en oppdatering av saken.

Borgarting lagmannsrett hadde behandlet anken, og ved kjennelse av 12.7.2019, fant retten at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt. Kjennelsen er rettskraftig.

Lagmannsretten mente det ikke var grunnlag for å konstatere skjellig grunn til mistanke for bedrageri og hvitvasking. Retten la videre til grunn at det er reell fare for at Kamran vil bli idømt pisking eller dødsstraff og at slik straff er i strid med EMK artikkel 3 og derfor til hinder for utlevering. Retten viste også til at mye kan tale for at den rettergang han vil bli utsatt for i Iran, om han utleveres, vil stride så fundamentalt med prinsippene om rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 at utlevering også av den grunn er utelukket. Retten viste så til den bastante skyldkonstateringen i arrestordren som var ustedt av en iransk revolusjonsdomstol, som er en domstol hvor prinsippene om fair trial står særlig svakt.
Lagmannsrettens kjennelse viser at rettsikkerheten i Norge fungerer, i motsetning til i Iran. Samtidig viser saken at det kan være helt nødvendig med omfattende advokatbistand for at rettsikkerheten skal bli ivaretatt, i og med at lagmannsretten var av helt motsatt oppfatning enn tingretten.

Advokatfirmaet Sulland har god kompetanse i denne type saker og i dette tilfellet var vår kunnskap og vårt arbeid avgjørende for en riktig beslutning fra retten.