Må man spise mat hver dag (i åtte år)?

En nå vel 60 år gammel håndverker, opprinnelig polsk, ble utsatt for en arbeidsulykke i 2015 som gjorde ham arbeidsudyktig. NAV startet såkalt arbeidsavklaring, innvilget men avslo så AAP, arbeidsavklaringspenger. Han kunne ha en såkalt restarbeidsevne i behold. Han klaget, men vant ikke frem, NAV Klageinstans var enig.

Mannen kunne dårlig norsk og forsto lite av hvordan NAV behandlet saken hans. Allerede i 2016 hadde han bedt om en langtidsytelse fremfor AAP. Samme år skrev NAV i sin egen arbeidsavklaringsvurdering at når hans faktiske arbeidsevne var kartlagt «må det vurderes om det bør søkes uføretrygd». Fastlegen vurderte ham som «minst 50 % arbeidsufør til ethvert yrke». Men NAVs rådgivende lege mente arbeidsevnen ikke var vesentlig nedsatt. Den vurderingen var ikke var å finne i saksdokumentene. En rekke andre uttalelser bekreftet at han var «ufør til tyngre arbeid», «han plages også med å sitte»«han bør innvilges uføretrygd».

I juni 2020 ble hans arbeids- og funksjonsevne ansett å være nedsatt med 100 %, «Pas. bør uføretrygdes»«Arbeidsutprøving vil forverre pasientens helsetilstand.» NAV anbefalte ham da å søke om dagpenger som arbeidsløs. Men Trygderetten hadde i november 2019 avgjort at han  skulle innvilges AAP. Deretter ba han flere ganger NAV om hjelp til å søke uføretrygd.

Men NAV rådet ham til å vente. NAV plikter å orientere publikum om korrekt stønadsform, og bistå dem som behersker norsk dårlig med å søke. Men NAV fortsatte å forklare ham at «Du har rett til veiledning for å komme i jobb». I mars 2021 fikk han så den hjelp til å søke uføretrygd som NAV burde gitt allerede i 2016 og aller senest i 2020.

Folketrygdloven krevde at for å få uføretrygd må en ha tre års trygdetid i Norge før uførheten oppstår. Har en ikke det, er retten til slik trygd avskåret for alltid. 1. januar 2021 ble kravet forlenget til fem år. Vår mann hadde «bare» vært i Norge i fire år da han ble ufør. Han fikk derfor avslag på søknaden.

NAVs råd om å vente med å søke til etter at det nye og lengre varighetskravet var trådt i kraft, var fordi han allerede var innvilget AAP. På grunn av det rådet ble han utestengt fra å få uføretrygd for livstid. Det var NAVs skyld at søknad ble inngitt for sent.

Han engasjerte advokat H. Hjort til å bistå ham med å få uføretrygd. Klage over avslaget ble inngitt. I mai 2023 fikk han medhold: NAV Klageinstans fastslo at han var ferdig utredet og behandlet senest i 2020. Han burde da fått råd om å søke uføretrygd. Det var misvisende å gi ham råd om å vente, da må kravet om tre års trygdetid  gjelde. NAV ble pålagt å behandle saken påny, og utrede en rekke forhold som klageinstansen ramset opp i 6-8 punkter.

Da valgte NAV å innvilge mannen uføretrygd 20. juni 2023, etter åtte års behandlingstid. Hvordan han kom seg gjennom disse årene fremgår ikke av klagesaken…