Medhold i sak om helsehjelp på Trandum

Advokatfullmektig Lise Stefanussen har bistått en klient som var internert på politiets utlendingsinternat på Trandum i en lengre periode. Klienten informerte ved ankomst om kroniske helseproblemer, men opplevde at legetjenesten på utlendingsinternatet ikke fulgte dette opp tilstrekkelig. Da dette til slutt ble fulgt opp var helseproblemene blitt svært alvorlige, og klienten hadde på dette tidspunktet fått varige helseskader. Advokatfullmektig Lise Stefanussen bisto klienten i å sende saken inn til Statsforvalteren for vurdering av helseoppfølgingen. Statsforvalteren kom til at legen på utlendingsinternatet hadde brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. I denne vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at legen ikke hadde foretatt nødvendige undersøkelser ved første legekonsultasjon, samt at det tok for lang tid før klienten ble henvist videre til spesialister.

Lise