NEDERLAG FOR ØKOKRIM I FUNCOM-SAKEN

Økokrim ville ha 4 år for tidligere Funcom-topp og ca. 11 millioner i inndragning – fikk 21 dager betinget

Den 9. mai falt Borgarting lagmannsretts dom i den såkalte Funcom-saken. Ankeforhandlingen gikk over tre måneder vinteren 2019, hvor tidligere CEO i Funcom, Trond Arne Aas, ble bistått av advokatene Frode Sulland og Henriette Willix.

Aas ble av Oslo tingrett i april 2017 frifunnet for markedsmanipulasjon, men dømt for ett tilfelle av innsidehandel da tingretten mente han ved ett enkeltstående aksjesalg hadde kjennskap til en mulig emisjon som aldri ble gjennomført. Lagmannsretten frifant Aas for dette innsidesalget, og opprettholdt også frifinnelsen fra tingretten hva gjaldt de øvrige innsidehandlene.

I lagmannsretten la Økokrim ned påstand om fire års fengsel for Aas, samt krav om et betydelig inndragningsbeløp. Påstanden var høyere enn i tingretten, og savnet forankring i rettspraksis. I forkant av saken gikk Økokrim høyt ut i mediene og uttalte blant annet at Funcom hadde drevet «pump and dump» av aksjen. Økokrim mente at Funcom ved en rekke anledninger hadde offentliggjort uriktige og selekterte opplysninger om inntektspotensialet til spillet, og samtidig tilbakeholdt opplysninger som var egnet til å gi aksjemarkedet realistiske forventinger til hvilke inntekter spillet «The Secret World» kunne generere. Aas ble fullt ut frifunnet for denne anklagen, og lagmannsretten avviste fullstendig påstandene om at det ikke var samsvar mellom stemningen internt og det som ble kommunisert utad:

«Tvert om gir bevisføringen, slik lagmannsretten vurderer det, et klart bilde av at ledelsen i Funcom helt frem til lanseringen hadde store forventninger til TSWs kvalitet og økonomiske suksess.»

 I Økokrims anke over tingrettens dom var en hovedanførsel at tingretten ikke hadde vurdert spørsmålet om markedsmanipulasjon etter en helhetsvurdering av den såkalte «TSW-prosessen». Også dette avviser lagmannsretten fullstendig:

«Slik vår sak ligger an, og i lys av lagmannsrettens syn både på Funcoms scenarier og opplysninger som ble gitt om forhåndsbestillinger og antall betainteressenter, er det imidlertid klart at det under ingen omstendighet kan være grunnlag for å domfelle Aas for markedsmanipulasjon på grunnlag av en samlet vurdering av TSW-prosessen».

Etter dette er saken avsluttet med full frifinnelse for så vidt gjelder alle de sentrale spørsmålene etterforskningen og rettssakene primært har dreiet seg om.

 Aas ble av lagmannsretten domfelt for ett enkeltstående tilfelle av markedsmanipulasjon for det retten mente var en upresis formulering i en børsmelding i forbindelse med Aas’ avgang som CEO juli 2012. For dette ble det utmålt en straff på 21 dagers betinget fengsel. Denne domfellelsen er nå anket pga. feil i lovanvendelsen og mangelfull begrunnelse.

Økokrim har på sin side anket lagmannsrettens frifinnelse for det forhold Aas ble domfelt for i tingretten.

Advokat Sulland og advokat Willix er svært fornøyde med resultatet, og anser dommen som nok et alvorlig nederlag for Økokrim. «Dette er selvsagt en gledens dag for Aas at han blir frifunnet også for det punktet han ble domfelt for i tingretten. Det forholdet han blir domfelt nå for, er en bagatell vi er uenige om grunnlaget for, men som på ingen måte overskygger gleden over frifinnelsen i det denne saken har dreid seg om hele tiden», uttalte Sulland til DN da dommen ble kjent.