Priser og vilkår

Priser og vilkår

Priser og vilkår

Prisen for det enkelte oppdraget vil variere ut fra sakstype og vanskelighetsgrad. Timepris avtales mellom klient og advokat før selve arbeidet starter. Det utarbeides alltid en oppdragsbekreftelse ved sakens oppstart, der blant annet omfanget og vilkårene avtales.

Noen saker kan betales gjennom ordningen med fri rettshjelp der det offentlige betaler, eller av rettshjelpsforsikring. Vi hjelper deg med å finne ut av om din sak faller innunder disse ordningene eller om du må betale selv.

Hvis det ikke er avtalt fast pris for oppdraget, tar vi betalt for alle timer som er utført på saken. Reiseutgifter, utgifter til tolk og andre utlegg og gebyrer, kommer i tillegg.

Normal timepris

Prisen for det enkelte oppdrag vil variere ut fra sakens art og vanskelighetsgrad, hvilken bistand som skal ytes,og klientens økonomiske situasjon.

Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene avvikes, f.eks. der det brukes advokatfullmektiger til deler av arbeidet.

Det er også mulig å avtale at et oppdrag skal utføres til en fast pris i stedet for per time.

Fri rettshjelp og fri sakførsel

I mange saker får advokaten betalt gjennom ordningen med fri rettshjelp. Dette gjelder bl.a. utlendingssaker, enkelte familierettslige saker, personskadesaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker. Da betales utgiftene til advokaten av det offentlige, mens du normalt må betale en egenandel.

I noen saker kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntekten din, mens i andre saker må inntekten og formuen din være under grensene som staten har bestemt.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å avklare om du har rett til fri rettshjelp i din sak.

Straffesaker

I de aller fleste straffesaker har du krav på å få dekket utgiftene til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltalte for retten. I saker om brudd på veitrafikkloven, for eksempel promillekjøringsaker, kjøring uten gyldig førerkort osv. har man normalt ikke krav på at forsvarer betales av staten. Vi kan imidlertid søke om dette for deg også i disse type saker. Og du kan selvfølgelig selv engasjere forsvarer og møte med denne i retten.

Hvis en sak etterforskes av politiet kan du også ha krav på å få dekket utgiftene til en forsvarer, dette kan vi søke om for deg. Dette gjelder både hvis du er mistenkt eller siktet i saken.

Hvis du er fornærmet i en straffesak og trenger hjelp av en advokat, vil dette ofte være dekket av det offentlige. I enkelte saker har du også krav på fri rettshjelp for å vurdere om du vil anmelde en sak til politiet (for eksempel voldtekt)

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål og trenger hjelp til dette.

Forsikringsdekning av advokatkostnader

Vanlige hus- og innboforsikringer, bil- og båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet ditt er normalt begrenset til kr. 100 000,-. Du må betale en egenandel som kan variere ut fra sakens størrelse.

Eksempler på saker der forsikringen kan dekke advokatutgifter er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker.

Organisasjoner, lag og foreninger har også ofte slik dekning som en del av medlemsfordelene.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av om du kan få dekket utgiftene av ditt forsikringsselskap, eventuelt av organisasjon, lag eller forening du er medlem av.

Aksept av oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss, og vi tar ikke ansvar for oppfølging av saken, før vi har sendt deg en oppdragsbekreftelse og du eventuelt har betalt inn et forskudd. Dette avtales med advokaten og du får mer informasjon om dette i oppdragsbekreftelsen du får fra oss.

I saker der advokaten oppnevnes av det offentlige anses oppdraget akseptert når oppnevningen kommer fra retten, fylkesnemnda eller annen instans.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det i noen saker foretas kontroll av kundens identitet. Klient plikter å medvirke til denne kontrollen. Etter at du har inngått avtale med en av våre advokater skjer kontrollen ved at du fyller ut skjemaet som ligger her og signerer med bankID.

Faglige og etiske retningslinjer

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og vi legger stor vekt på Advokatforeningens regler for god advokatskikk (lenke) og forsvareretiske retningslinjer (lenke)

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/regler-og-retningslinjer/regler-for-god-advokatskikk/

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/regler-og-retningslinjer/retningslinjer-for-forsvarere/

Advokatfirmaet Sulland AS har obligatorisk forsikring og sikkerhetsstillelse i Tryg forsikring, www.tryg.no, som dekker profesjonsansvaret.

Det finnes en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – som du finner på Advokatenhjelperdeg.no https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Du kan klage på en advokat du mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk eller som du mener har krevd for høyt salær. Det er gratis å klage, og du trenger ikke advokat for å sende inn klagen.