Rettsforlik i foreldretvist

En far oppsøkte vårt kontor for bistand i en langvarig og vanskelig konflikt med barnets mor. Barnet bodde fast hos mor, og det forelå ingen skriftlig samværsavtale. Mor avviste forsøk på minnelig løsning. Med vår bistand tok far ut stevning for tingretten, og saken ble meglet i retten. Det ble der inngått rettsforlik hvor barnet fikk såkalt delt fast bosted hos både far og mor. Dette sikrer god forutberegnelighet for både foreldre og barn, og demper konfliktnivået betydelig.

Far ble bistått av advokat Henriette Willix.

Har du problemer med bosted, foreldreansvar eller samvær, og konfliktnivået med en eks-partner er høyt, ta kontakt med oss. I slike saker er det viktig at kommunikasjonen fungerer godt, og at barnets beste hele tiden står i fokus. Som advokat i foreldretvister plikter vi å sette hensynet til barnets beste først.