Skole og mobbing

Skole og mobbing

Er du redd for å gå på skolen?

Har du blitt mobbet?

Er du mor eller far til et barn som ikke orker å gå på skolen eller som har blitt mobbet?

Har du strøket til eksamen eller fått for dårlig karakter?

Advokatfirmaet Sulland har gjennom mange år bistått barn og foreldre i skole- og mobbesaker. De fleste av sakene har vi klart å løse uten å måtte gå til domstolene.

Mobbesaker vil ofte måtte håndteres både som forvaltningssak med klage til Statsforvalteren og/eller Utdanningsdirektoratet, som straffesak med eventuell anmeldelse til politiet og som erstatningssak overfor de ansvarlige. Da er det viktig å få bistand av et advokatkontor som er godt kjent med alle disse rettsområdene og som har solid erfaring med både straffesaker og sivile saker.

Opplæringsloven kapittel 9 A sier uttrykkelig at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» og at «Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.» Mangelfull oppfølging er belagt med straffeansvar.

Vi oppfordrer alle som vurderer om de vil forfølge slike saker til å ta kontakt med en av våre advokater på dette fagområdet. Slike saker er av stor betydning for både deg og for din familie, og våre advokater kan være gode støttespillere og talspersoner for dere.

Kontaktpersoner