Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en kvinnelig asylsøker i søksmål mot staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Dommen kom i dag fra Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten finner at de rutinemessige kroppsvisiteringene krenket klientens rettigheter etter Grunnloven § 93 annet ledd og EMK art. 3, og at omfanget av den rutinemessige innlåsingen krenket hennes rettigheter etter Grunnloven § 102 og EMK art. 8. Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet ble dømt til å betale oppreisning med hjemmel i EMK art. 13, jf. menneskerettsloven § 2.

Saken er omtalt av NRK og Dagbladet. Les mer her.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd 1