Tilbakekallssak førte frem i lagmannsretten

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient som fikk tilbakekalt sitt norske statsborgerskap av UNE til tross for over 30 års botid i Norge. Oslo tingrett fant sommeren 2022 at UNEs vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap var ugyldig.  I januar gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og tirsdag denne uken var dommen klar. Lagmannsretten slår fast at vedtaket fra UNE er i strid med Grunnloven § 102 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art. 8.

Til TV2 uttaler Møkkelgjerd:

– Vi ser at lagmannsretten er enig med oss i at forholdsmessighetsvurderingen var ment å ivareta de samme hensynene som en foreldelsesfrist, og at den ikke ville ha noen realitet dersom det skulle være riktig å tilbakekallet statsborgerskapet i en sak som denne. At lagmannsretten kjenner UNEs vedtak ugyldig og konstaterer at min klients rett til privatliv er krenket er derfor helt riktig, og i tråd med Stortingets intensjon.

Les mer om saken her.

Bildet er hentet fra TV2 sin omtale av saken.

Tilbakekallssak førte frem i lagmannsretten 1