Tvisteløsning og sivil prosedyre

Tvisteløsning og sivil prosedyre

Advokatfirmaet Sullands ekspertise er prosedyre, både i straffesaker og sivile saker.

I en sivil tvistesak er det ofte to personer som er uenige om et rettslig spørsmål. Det kan dreie seg om alt fra konflikt om et testament, til en uenighet om en leiekontrakt, eller problemer etter kjøp av bruktbil. I andre saker kan motparten være en offentlig myndighet, eller kanskje en bedrift. Har du for eksempel problemer med forsikringsselskapet ditt, et helseforetak eller kanskje arbeidsgiver? Det er lett for den private parten å føle seg liten og maktesløs.

For de fleste vil det å være part i en rettssak medføre store personlige og økonomiske belastninger. I tillegg tar det gjerne lang tid å få en endelig avgjørelse i en rettsprosess. Vi ser det derfor som en viktig del av vår virksomhet å bistå klienter slik at de unngår å komme i rettslige konflikter. Vi kan her yte et viktig bidrag ved å få frem hvilke uenigheter som kan tenkes å oppstå og få laget gode avtaler som forebygger konflikt.

Dersom en konflikt først har oppstått, forsøker vi alltid å søke gode minnelige løsninger. Vi bistår også i forhandlinger og megling. Når saken ikke lar seg løse utenfor domstolen, er det svært viktig at advokaten du velger har erfaring med å gå i retten. Det har alle våre advokater! I tillegg har advokat Frode Sulland møterett for Høyesterett.

I tillegg til å bistå privatpersoner, bistår vi bedrifter og organisasjoner i alle rettsområder innenfor sivil prosedyre. Vi tilbyr en konkurransedyktig timepris, har lang og bred erfaring fra rettssalen og særskilt kompetanse innenfor prosedyrefaget.

Eksempler på sivile saker vi kan hjelpe deg med er:

 • Forsikring- og erstatningsrett, herunder personskader, pasientskader og profesjonsansvar
 • Fast eiendom, herunder konflikter i forbindelse med husleie og eiendomsoverdragelser
 • Kontraktsrett
 • Plan og bygningsrett
 • Familie, arv og skifte
 • Forvaltningsrett
 • Foreldretvister
 • Barnevernsrett
 • Arbeidsrett
 • Asyl- og utlendingsrett
 • Skole- og mobbesaker
 • Helse- og trygdesaker
 • Menneskerettigheter

Ta kontakt med oss for å høre om vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontaktpersoner